Impressum


 

Juli­an Haas Beton-Bohr- & Säge­tech­nik
Saar­land­str. 369 b
55411 Bin­gen
Tele­fon: 0 67 21 / 4 72 02
Tele­fax: 0 67 21 / 99 53 26
E‑Mail: info@bbs-haas.de
Inter­net: https://www.bbs-haas.de

 

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß § 27a Umsatz­steu­er­ge­setz (UStG):
DE325031643

Die­ses Impres­sum wur­de erstellt und wird aktua­li­siert mit der Tech­no­lo­gie der janol­aw AG.